Home » About go
Vision and Mission »
Management »
News & Events »
Newsletter Subscription    
   
 

April 9, 2013

Update News : April 2013

สร้างคนต้องมีอำนาจ

โดย : ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

วันที่ : 15 มีนาคม 2556

 

            การสร้างคนขององค์กรย่อมตอบสนองความต้องการขององค์กรเป็นอันดับแรก อันดับต่อมาคือตอบสนองความต้องการของคนขององค์กรแต่ละคน ปัจจัยกำหนดความต้องการขององค์กร ความต้องการของคนในองค์กรนั้นมาจากสภาพแวดล้อม เงื่อนไขของผู้ซื้อสินค้าและบริการ ระดับความเข้มข้นตรงนี้มากน้อยเพียงใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน

 

                จากนิสัยสู่พฤติกรรม

            ความคิดอยู่ในใจ การแสดงออก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พึงยึดถือเป็นสิ่งตรวจสอบวัดผลนั้นเป็นเรื่องทั่วไป การสร้างคนขององค์กรต้องทำมากกว่านั้น "หัวหน้า" แต่ละระดับต้องล่วงรู้ถึงนิสัยใจคอ หรือความคิดจิตใจของเพื่อนร่วมงาน หรือทีมงานในสายบังคับบัญชาให้มากที่สุด

 

            เรื่องนี้ควรมีระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลคนขององค์กร ประสานกับการสังเกตเก็บรวบรวมเองจากพื้นฐานนี้ก็ก้าวไปอีกขั้นผ่านการสนทนาสื่อสารปกติประจำวัน และการสื่อสารในการงาน อาภรณ์ห่อหุ้มเนื้อในการสื่อสารเพื่อจำแนกนิสัยใจคอเป็นสาระของประสบการณ์เหมือนกันหรือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ

 

            จนถึงการสอบถามเพื่อให้เปิดเผยความจริง การสนทนาสื่อสารนี้แล้วแต่จังหวะเหมาะสมของอารมณ์ แต่ที่สำคัญคือแสดงท่าทีฟังอย่างจริงใจ การศึกษาเรียนรู้ "นิสัยและพฤติกรรม" เพื่อการจูงใจให้ได้ผลเป็น Soft Power ที่ตอบได้ว่า การชวนคนขององค์กรคนใดคนหนึ่งให้ลงมือทำนั้น ทำได้อย่างไร มิใช่แค่การสั่งงานตามอำนาจหน้าที่ การจูงใจมองที่ผลลัพธ์วัดความสำเร็จจากผลงานที่เกิดขึ้น

 

            อำนาจจากการจูงใจควรประกอบด้วยการมีเหตุผลที่ดี ความมีเสน่ห์น่าคบหา ความเฉลียวฉลาดน่าเชื่อถือ ส่วนแรงจูงใจของคนที่ใช้อำนาจจากการจูงใจคืออารมณ์ปลื้มปีติที่สามารถชักจูงใจคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ต้องการได้

 

                อำนาจในการปกครอง

            สิ่งที่ค้ำยันการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการสร้างคน ซึ่งการสร้างใด ๆ มิใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติ หากเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง หมายถึงมีลักษณะบังคับทั้งสิ้น แต่ลักษณะบังคับทั้งหมดต้องมีศิลปะการทำงานร่วมกันในองค์กร ต้องสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นพื้นฐาน เป็นรากที่หยั่งลึก อีกทั้งต้องมีระเบียบวินัย มีเรื่องจำเป็นหลายประการที่ต้องมีลักษณะบังคับ การสร้างคนต้องมีอำนาจทั้งการจูงใจเป็น Soft Power และอำนาจบังคับตามกฎกติกาขององค์กร หรือ Hard Power เพราะอำนาจแห่งเหตุผล และความเข้มแข็งทางจิตใจทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นยิ่งต้องมีอำนาจ หมายถึงมีความเชี่ยวชาญในการปกครอง เชี่ยวชาญในการใช้พลังที่ทำให้คนอื่นยอมรับ

 

            แต่โดยทั่วไปธุรกิจมักขยายตัวมากกว่าการขยายตัวของคนในตระกูลจะเติบโตรองรับทัน ดังนั้น การสร้างคนขององค์กรอาศัยเพียงคนของตระกูลที่เป็นเจ้าของธุรกิจย่อมไม่เพียงพอ การสร้างคนขององค์กรมาเพิ่มกำลังในส่วนนี้ สร้างคนที่ใช้อำนาจในการปกครองขององค์กร

 

            โดยพิจารณาคัดเลือกจากสติปัญญา ภาวะผู้นำ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลงานที่ทำมา สุขภาพกาย และใจที่ดี การสร้างคนขององค์กรที่ใช้อำนาจปกครองจากเงื่อนไขปัจจัยดังกล่าวยังต้องเสริมความชอบธรรมด้วยบทบัญญัติระเบียบวินัยที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย

 

            ทั้งนี้ การสร้างคนขององค์กรคือการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการทดสอบ เขาและเธอเหล่านั้นจึงต้องสามารถทำงานบรรลุจุดมุ่งหมาย การตั้งจุดมุ่งหมายที่ท้าทายมีความจำเป็น เรื่องนี้กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น มานะพากเพียร โดยดูอย่างรอบคอบแล้วว่า จุดมุ่งหมายนั้นอยู่ในวิสัยที่บรรลุความสำเร็จได้และองค์กรอาจอาศัยความสำเร็จโดยสร้างภาพลักษณ์ บุคลิกภาพใหม่คนขององค์กรที่ต้องการสร้างขึ้นในตำแหน่งงานต่าง ๆ

 

                วางแผนอย่าใช้เหตุบังเอิญ

            การสร้างภาพลักษณ์ และคุณสมบัติแห่งคุณภาพคนขององค์กรที่ต้องการ เกิดจากการขัดเกลา ซึ่งการสร้างคนต้องขัดเกลา จุดหลักคือเพิ่มความสมบูรณ์ให้ข้อดี จุดเสริมคือแก้ที่ข้อด้อย เรื่องเช่นนี้ต้องวางแผน มีแผนการ หรืออย่างน้อยต้องมีเค้าร่างอยู่ในใจ

 

            ตลอดจนกระบวนการสร้างคนขององค์กร มักมีการตำหนิ และชมเชยระหว่างกันตลอดเวลา เมื่อมีแผนการย่อมช่วยให้รู้ว่า ต้องติชมอย่างไร ถึงทำให้มีทิศทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไข เมื่อมีแผนการรองรับ เวลาท้วงติงติคนทำงานจึงชัดเจน และมีการเสนอทางแก้ไขเพื่อยกระดับพัฒนา กระตุ้นให้ฮึดสู้ แก้ไขปรับปรุง

 

            หากไร้แผนการอาจเบี่ยงเบนไปสู่การตำหนิเพื่อคนที่เป็นหัวหน้าได้สะใจ ดังนั้น การติชมต้องมีประเด็นที่ปรับเปลี่ยนได้เร็ว มีการชี้ถึงจุดสำคัญที่ต้องแก้ไข แม้ต้องใช้เวลา แต่ต้องมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงให้ได้ สิ่งสำคัญต้องรู้ว่า เบื้องหลังการจูงใจ Soft Power คืออำนาจในการปกครอง Hard Power เพราะเรื่องนี้เป็นแผนการที่กำหนดได้ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ

 


Copyright@2005-2006 General Outsourcing Co.,Ltd.