นโยบาย บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

1.) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

3.) นโยบายการรับและจัดการเบาะแสข้อร้องเรียน

 

4.) นโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

 

5.) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

6.) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

7.) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

8.) ประมวลจรรยาบรรณธุรกิจ

 

9.) นโยบายการบริหารความเสี่ยง