ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.จัดทำเอกสารทางบัญชี รับ-จ่าย

2.จัดทำรายงานบัญชี กระทบยอด เปรียบเทียบ

3.ยื่นภาษี ภพ.30,53, ภพ30 , ภธ.40

4.ปิดบัญชี(บริษัทขนาดเล็ก)

5.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง  , อายุ 22 - 25 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานบัญชี 1-3 ปี
- เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมบัญชี เช่น Prosoft myAccount

ใช้ Microsoft Office (Word, Excel)  ได้ในระดับดี   ใช้สูตรคำนวณพื้นฐานได้

-สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย รู้กาลเทศะ

-รับฟังความเห็นของผู้อื่น และกล้าแสดงความคิดเห็น

-ชอบพัฒนาตัวเอง สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

-ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี จิตใจดี ซื่อสัตย์ ขยัน มีวินัย และ มองโลกในแง่ดี

สมัครงาน