ผู้บริหาร

ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์

ประธานกรรมการ

เสาวรส บุญบัญชาโชค

กรรมการผู้จัดการ

จินดา อุทยาน

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน

สุรณรงค์ วงศ์สรรคกร

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารธุรกิจ

ปวิตร เมฆหมอก

ที่ปรึกษาโครงการ