ผู้บริหาร

ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์

ประธานกรรมการ

เสาวรส บุญบัญชาโชค

กรรมการผู้จัดการ

จินดา อุทยาน

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน

ปวิตร เมฆหมอก

รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยี