สินค้าและบริการ

บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษีที่เกี่ยวข้อง

บริหารจัดการงานเงินเดือนขององค์กรได้อย่างครบทุกมิติ โดยเน้นความถูกต้อง แม่นยำ และตรงต่อเวลา

การบริหารงานธุรการบุคคล
และสวัสดิการพนักงาน

แบ่งเบาภาระงานธุรการบุคคลนับจากขั้นตอนหลังการสรรหาพนักงานจนถึงพนักงานลาออก

ระบบบริหารงานธุรการ
บุคคลออนไลน์

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคลออนไลน์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น go on+ และ go hcm

บริการการจัดการ
ข้อมูลเข้า / ออกงานและค่าล่วงเวลา

รองรับทุกรูปแบบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา สามารถตรวจสอบการทำงานและค่าล่วงเวลาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ