ความเป็นมาของ go

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด หรือ “go” จัดตั้งขึ้นในปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านการรับช่วงการประมวลผลเงินเดือน งานธุรการ และสวัสดิการรวมถึงการให้บริการระบบบริหาร งานบุคคลออนไลน์โดยเฉพาะ

ปัจจุบัน go ได้ให้บริการแก่พนักงาน มากกว่า 85,000 คน จากบริษัทชั้นนำ จำนวนกว่า 100 กลุ่มบริษัท (ประมาณมากกว่า 300 บริษัทย่อย) ซึ่งครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจประกันภัย สายการบิน สถาบันการเงิน ธนาคาร ลอจิสติกส์ และโรงงานเป็นต้น บริการของ go เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการบริหารงานบุคคลที่น่าสนใจ และคุ้มค่า เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุน และลดภาระงานประจำ รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการประมวลผลที่ผิดพลาด การรั่วไหลของข้อมูลเงินเดือน และข้อมูลพนักงานบริการของ go จะช่วยให้องค์กร สามารถพัฒนาบุคคลากรเพื่อมุ่งเน้นการ พัฒนาธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ และต่อเนื่อง

2005

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ก่อตั้งบริษัท และเริ่มให้บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษีที่เกี่ยวข้อง

2009

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด เป็นเจ้าแรกในธุรกิจการให้บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ที่ได้รับ ISO 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล

ให้บริการระบบ Employee Self Service เช่น ใบแจ้งรายได้ออนไลน์ (E-Pay Slip) ระบบลาออนไลน์ (E-Leave) ระบบฝึกอบรม (Training)

2012

เป็นพันธมิตรกับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเป็นทางการ และให้บริการ Payroll Total Solution ให้กับลูกค้าของธนาคาร

2015

ให้บริการสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน (Employee Welfare Loan)

2016

ให้บริการระบบ Human Capital Management

2017

ขยายการให้บริการในต่างประเทศ เช่น พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย

2018

ให้บริการระบบ E-Pay Slip และ E-Leave บน Mobile Application
และขยายการให้บริการที่ประเทศฟิลิปปินส์ และเวียดนาม