6 พฤศจิกายน 2560

งานสัมมนาประจำปี 2560

6 พฤศจิกายน 2560

งานสัมมนาประจำปี 2560

ในยุคที่บริบทของการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุค 4.0 นี้

 

  บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2560  ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ชั้น 11 ห้องสุรศักดิ์ โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ วิทยากรมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์การบรรยายด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลมากมาย ในหัวข้อเรื่อง People Management 4.0