25 มีนาคม 2563

ครม. เห็นชอบพยุง

25 มีนาคม 2563

ครม. เห็นชอบพยุง

    24 มีนาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาลนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลา การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยสาระสำคัญร่างดังกล่าว ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ได้รับการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและ การนำส่งเงินสมทบ และผู้ประกันตนได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน  งวดค่าจ้างเดือน มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน

งวดเดือน มีนาคม 2563 ยื่นแบบและนำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563

งวดเดือน เมษายน 2563 ยื่นแบบและนำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563

งวดเดือน พฤษภาคม 2563 ยื่นแบบและนำส่งภายใน 15 กันยายน 2563