บริการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษีที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน และภาษี รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญขององค์กร ที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง และตรงเวลา ทั้งที่ข้อมูล และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องมีมากมาย รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ และองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์งานเงินเดือนมายาวนานจะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) ทำให้เราช่วยดูแลข้อมูลพนักงาน และเงินเดือนที่เป็นความลับ ช่วยลดปัญหาข้อมูลรั่วไหลในองค์กร คุณจึงสามารถมุ่งเน้นงานอื่น ๆ เพื่อการเติบโตขององค์กรได้อย่างเต็มที่

 

การให้บริการ

-    การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-    การจัดเตรียม และนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนการจ่าย ใบแจ้งรายได้ปิดผนึก ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก สปส. 1-10 รายงานนำส่งธนาคาร รายงานค่าล่วงเวลา รายงานนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานการคำนวณภาษี เป็นต้น

-    สนับสนุนการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเงินเดือน

-    การจัดเก็บ/สำรองข้อมูลย้อนหลัง

-    การให้คำแนะนำเรื่องงานภาษีที่เกี่ยวข้อง และการหักเงินนำส่งประกันสังคม

-    ระบบการจัดทำรายงานด้วยตัวคุณเอง