การบริหารงานธุรการบุคคล และสวัสดิการพนักงาน

เพื่อลดภาระงานเอกสาร และขั้นตอนการทำงานที่วุ่นวายด้านงานธุรการ และสวัสดิการบุคคล go สามารถช่วยบริหารจัดการงานเหล่านี้ให้องค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราจะปรับขั้นตอนการให้บริการให้เข้ากับความต้องการและ ขั้นตอนการทำงาน (Business Process) ของคุณ

การให้บริการของเราจะเริ่มตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้าทำสัญญา จนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานการสรรหาพนักงาน การรับพนักงานเข้างานใหม่

การจัดเตรียมสัญญาจ้าง และประสานงานเพื่อเซ็นสัญญา

• การจัดเก็บประวัติพนักงาน และเตรียมแฟ้มประวัติ

• การลงทะเบียนพนักงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานประกันสังคม ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อื่น ๆ)

• การจัดเตรียมเอกสารประเมินผ่านทดลองงาน

• อื่น ๆ


ขณะที่พนักงานเข้าทำงานกับบริษัท

• การจัดเตรียมหนังสือรับรองต่าง ๆ

• บริหารจัดการงานสวัสดิการพนักงาน

• การบริหารจัดการเวลา เข้า/ออกงาน (ตรวจสอบ ขาด ลา สาย)

• การบริหารจัดการ การเบิก-จ่าย ค่าล่วงเวลา ค่ากะ และเบี้ยขยัน

• การเบิก-จ่ายสวัสดิการตามนโยบายบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง

• การแจ้ง และปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงาน เช่น บัตรประชาชนหมดอายุ การโอนย้ายหน่วยงาน


พนักงานลาออก/พ้นสภาพ

• การจัดเตรียมเอกสารลาออก

• ปรับปรุงข้อมูล และแฟ้มประวัติพนักงาน

• แจ้งพนักงานลาออก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม และอื่น ๆ